Privacybeleid

Dit privacybeleid is opgesteld in overeenstemming met de GDPR/RGPD.

Wie verwerkt uw gegevens? 

MY AMERICAN SHOP, een naamloze vennootschap met statutaire zetel te 10 Avenue Robert Schuman, 1400 Nijvel, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0745933661, verwerkt de over u verzamelde gegevens en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens voor elke verzameling van gegevens over u in verband met de door MY AMERICAN SHOP aangeboden diensten. 

Voor welke doeleinden verzamelen en verwerken wij uw gegevens? 

MY AMERICAN SHOP verzamelt en verwerkt gegevens over u voor de hieronder genoemde en nader omschreven doeleinden:

In de eerste plaats wordt het gebruikt voor het beheer van de klantenrelatie en om ons in staat te stellen beter met onze klanten te communiceren, de gebruikerservaring te optimaliseren of te reageren op verzoeken en eventuele klachten van onze klanten.

Deze behandelingen omvatten in het bijzonder:

 • De mogelijkheid om een account aan te maken,
 • Het beheer van uw toestemmingen en autorisaties met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens, met name voor het elektronisch verzenden van nieuwsbrieven en commerciële uitnodigingen,
 • U in staat te stellen gebruik te maken van de diensten van MY AMERICAN SHOP, producten en diensten te bestellen, uw bestellingen en de facturering daarvan te volgen, u aan te melden voor nieuwsbrieven, enz.
 • Het verzamelen van uw opmerkingen en meningen;
 • Het beheer van de communicatie en de follow-up van onze uitwisselingen, met name in het kader van eventuele geschillen (met name via de klantendienst die bijvoorbeeld telefonisch bereikbaar is, via instant messaging van het chat-type. Deze uitwisselingen kunnen worden geregistreerd met het oog op de verbetering van de dienstverlening),
 • Het beheer van uw verzoeken in verband met de uitoefening van uw recht van toegang, rectificatie en verzet, waarvan u gebruik kunt maken krachtens de regelgeving inzake persoonsgegevens;
 • Het beheer van het risico van frauduleus gebruik van uw gegevens of van de diensten waartoe u via MY AMERICAN SHOP toegang hebt; afhankelijk van de resultaten van de uitgevoerde controles kan MY AMERICAN SHOP alle maatregelen nemen die zij nuttig acht om uw gegevens en onze informatiesystemen die worden gebruikt voor het gebruik van MY AMERICAN SHOP te beveiligen, alsmede om haar belangen te verdedigen. Indien nodig kunnen deze maatregelen leiden tot de opschorting van uw toegang tot MY AMERICAN SHOP en uw online account
 • Het beheer van door leveranciers geïnitieerde terugroepacties van producten of de verzending van diverse informatie of documenten die daarop betrekking hebben
 • Om analyses of statistieken op te stellen teneinde te reageren op onderzoeken of verzoeken van organisaties van openbaar belang of van administratieve of gerechtelijke autoriteiten (bv. in geval van een voedselrisico),
 • Om het bewijsmateriaal te traceren en te beheren dat MY AMERICAN SHOP moet verstrekken in toepassing van haar wettelijke of reglementaire verplichtingen of voor behoeften in verband met de behandeling van geschillen (bijv.: het nodige bewijsmateriaal betreffende de uitoefening van uw rechten, bewijsmateriaal betreffende uw bestellingen)
 • het beheer van eventuele geschillen, met name met betrekking tot de invordering van bedragen die u ons verschuldigd zou kunnen zijn, en het beheer van betalingsincidenten,
 • Om te voldoen aan onze wettelijke of reglementaire verplichtingen die van toepassing zijn op de activiteit van MY AMERICAN SHOP (bv. om te reageren op verzoeken van de belastingdienst).

 

Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt voor het uitvoeren van operaties met betrekking tot commerciële prospectie, of studies ter verbetering van de kennis van de klant en de diensten die MY AMERICAN SHOP kan bieden aan haar klanten. Uw gegevens kunnen aldus worden gebruikt, met inachtneming van de machtigingen die u ons eventueel hebt verleend:

 

 • Om u gepersonaliseerde of niet-gepersonaliseerde reclameboodschappen of advertenties te sturen, per post of elektronisch, inclusief via mobiele meldingen, afhankelijk van uw profiel
 • Om uw gebruik van de diensten te analyseren (met name uw online browsen en uw reacties op e-mails), zodat wij u beter kunnen leren kennen, de belangstelling voor de aangeboden diensten en de berichten die wij u sturen kunnen beoordelen en u aanbiedingen, inhoud en diensten kunnen bieden die zijn afgestemd op uw profiel; deze analyses zullen worden uitgevoerd met inachtneming van de toestemming die u ons eventueel hebt gegeven, met name in het geval van het gebruik van cookies of andere tracers.

Voor commerciële prospectie die verband houdt met profilering en gebaseerd is op de toestemming van de betrokkene, kan deze zijn toestemming te allen tijde intrekken, met dien verstande dat dit de rechtmatigheid van de verwerking die vóór deze intrekking heeft plaatsgevonden, niet op losse schroeven zet.

Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor technische bewerkingen in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in dit document genoemde doeleinden. Dit omvat:

 • Technische verrichtingen in verband met de rectificatie van adressen;
 • De toekenning van een aan uw gegevens gekoppelde numerieke identificatiecode, zodat wij met u kunnen communiceren via diverse digitale communicatiemiddelen (websites en mobiele toepassingen, sociale netwerken), onder meer om u gerichte reclame te sturen
 • Technische, organisatorische of cyberbeveiligingsactiviteiten in verband met de opsporing van anomalieën en de beveiliging van uw gegevens en van onze informatiesystemen van waaruit uw gegevens worden verwerkt.

Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?    

Uw gegevens kunnen om een of meer van de volgende redenen worden verwerkt:

 • Omdat het noodzakelijk is om de diensten van MY AMERICAN SHOP te verlenen.
 • In het kader van een overeenkomst die u mogelijk hebt gesloten, bijvoorbeeld om ons in staat te stellen met u te communiceren over onze aanbiedingen en producten of die van derden-adverteerders;
 • Met betrekking tot de belangen, vrijheden en fundamentele rechten van personen die bij de diensten van MY AMERICAN SHOP zijn geregistreerd omdat het noodzakelijk is om ons of onze partners in staat te stellen onze legitieme belangen na te streven, zoals het opbouwen van klantenbinding, het optimaal beheren van onze relatie met onze klanten, hen beter leren kennen en onze producten en diensten bij hen promoten of het bestrijden van fraude en het verzekeren van onze verdediging in geval van een geschil.

Welke gegevens verzamelen wij?    

De gegevens die in het kader van MY AMERICAN SHOP worden verwerkt, zijn afkomstig van:

 • uw inschrijving: gegevens die op het inschrijvingsformulier staan zoals uw naam, voornaam, geboortedatum, contactgegevens
 • het gebruik van MY AMERICAN SHOP-diensten zoals uw aankopen, rechtstreeks vanuit MY AMERICAN SHOP of via MY AMERICAN SHOP: gegevens waarmee u kunt worden geïdentificeerd en geauthenticeerd (verbindingslogboeken, IP-adres), die met betrekking tot aankopen, plaatsen en tijden van bestellen en kopen, uw navigatie op de site, data en tijden van raadpleging van de site, locatiegegevens;
 • sites en mobiele applicaties gepubliceerd door derden aan MY AMERICAN SHOP: informatie met betrekking tot navigatie of advertenties die aan u zijn gericht;
 • sociale netwerken zoals Facebook, Linkedin , Instagram; Er kunnen inderdaad gegevensuitwisselingen plaatsvinden tussen MY AMERICAN SHOP en sociale netwerken, wanneer u bijvoorbeeld op uw computer bent verbonden met het sociale netwerk Facebook en u een pagina van de MY AMERICAN SHOP-site raadpleegt. Evenzo, als u op de Instagram-knop op een pagina van de MY AMERICAN SHOP-site klikt, verzamelt Instagram deze informatie. Als u dergelijke uitwisselingen niet wilt, raden we u aan de verbinding met sociale netwerken te verbreken voordat u de MY AMERICAN SHOP-site raadpleegt.
 • Gegevens over u kunnen mogelijk door derden aan ons worden doorgegeven, zoals uw post- of elektronische adres, gegevens met betrekking tot uw profiel, die onze databases zullen integreren. Deze derde partijen hebben uw gegevens op een eerlijke manier verzameld en hebben alle toestemming verkregen die vereist is voor verzending naar MY AMERICAN SHOP.
 • Mogelijk beschikken wij over gegevens van Open Data.

Met uitzondering van gegevens uit open data zijn overige gegevens niet openbaar toegankelijk. De gegevens kunnen rechtstreeks van u worden verzameld of door het gebruik van MY AMERICAN SHOP-services of zelfs van andere groepsentiteiten of mogelijk van onze partners of derden. De verzamelde gegevens zijn essentieel om MY AMERICAN SHOP, hun dienstverleners en/of partners in staat te stellen de diensten van de diensten aangeboden via MY AMERICAN SHOP te leveren, om ons in staat te stellen u beter te leren kennen en om met u te communiceren, om een gefaciliteerde relatie met het ecosysteem van MY AMERICAN SHOP, of om u, ons of onze partners inhoud te sturen die is aangepast aan uw profiel en uw interessegebieden.

 

Wie heeft waarschijnlijk toegang tot uw gegevens?

Om de hierboven beschreven doeleinden te bereiken en binnen de grenzen die nodig zijn voor het nastreven van deze doeleinden, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan alle of een deel van de volgende ontvangers:

 • bevoegde personen van de betrokken afdelingen binnen het bedrijf MY AMERICAN SHOP (bv. afdelingen die verantwoordelijk zijn voor marketing, studies en analyses, consumentenpanels, klantenservice, procesvoering, boekhouding en belastingzaken of IT en beveiliging van informatiesystemen);
 • aan betalingsproviders en incassoproviders voor bedragen die u mogelijk verschuldigd bent,
 • dienstverleners en onderaannemers van MY AMERICAN SHOP (bijv. IT-dienstverleners, dienstverleners die werkzaam zijn in de reclamesector);
 • adverteerders of partnermerken, maar deze laatste hebben in dit geval geen directe of indirecte toegang tot gegevens over u en alleen gegevens die aan uw profiel zijn gekoppeld zonder dat u direct of indirect geïdentificeerd kunt worden, kunnen door deze adverteerders worden gebruikt
 • de administratieve of gerechtelijke autoriteiten waar nodig in het kader van de naleving van onze wettelijke verplichtingen of om ons in staat te stellen de verdediging van onze rechten en belangen te waarborgen.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

De gegevens die over u worden verzameld, worden bewaard voor de duur die nodig is voor de uitvoering van de bovenstaande doeleinden, plus de wettelijke verjaringstermijn.
Dus in de eerste plaats worden uw accountgegevens (registratie) bewaard voor de duur van uw lidmaatschap. Ze kunnen dan gedurende 3 jaar na het laatste contact met u worden bewaard en verwerkt, zodat wij u commerciële verzoeken kunnen sturen. De gegevens over u kunnen langer worden bewaard op grond van specifieke wettelijke verplichtingen of met betrekking tot de toepasselijke wettelijke verjaringstermijnen. Gegevens kunnen bijvoorbeeld worden bewaard voor:

 • 6 jaar voor belastingdocumenten;
 • 10 jaar voor boekhoudkundige documenten;
 • de gehele duur van het geschil en totdat alle rechtsmiddelen zijn uitgeput.

Ten slotte, in het geval van uitoefening van hun rechten door de betrokken personen, kunnen de gegevens met betrekking tot identiteitsdocumenten worden bewaard gedurende de toepasselijke wettelijke verjaringstermijnen, d.w.z. voor een periode van maximaal 3 jaar.

Hoe zijn uw gegevens beveiligd?

Het bedrijf MY AMERICAN SHOP houdt rekening met de aard van de persoonsgegevens en de risico's die de verwerking met zich meebrengt, om passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen te nemen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te bewaren en te voorkomen dat ze worden vervormd, beschadigd of toegankelijk gemaakt door onbevoegde derden.
MY AMERICAN SHOP kiest onderaannemers of dienstverleners die garanties bieden op het gebied van kwaliteit, veiligheid, betrouwbaarheid en middelen om te zorgen voor de uitvoering van technische en organisatorische maatregelen, ook op het gebied van verwerkingsbeveiliging. Onderaannemers en dienstverleners verbinden zich ertoe om vertrouwelijkheidsniveaus te respecteren die minstens identiek zijn aan die van MY AMERICAN SHOP.

Worden uw gegevens buiten de Europese Unie verwerkt?

De verschillende categorieën gegevens die worden verzameld en verwerkt, kunnen worden doorgegeven aan dienstverleners in landen buiten de Europese Unie, zoals Marokko, of zelfs in het kader van IT-diensten of de exploitatie van gegevens in verband met sociale netwerken.
Om overdrachten buiten de Europese Unie te beveiligen, ondertekenen onze onderaannemers met MY AMERICAN SHOP bijvoorbeeld standaardclausules die zijn gedefinieerd door de Europese Commissie om de stromen te reguleren, of zijn onderworpen aan bindende interne regels van de autoriteiten die de bescherming van persoonsgegevens controleren , of zijn gevestigd in een land met wetgeving die voldoende bescherming biedt.

Wat zijn uw rechten?

In overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, hebt u recht op informatie, evenals een recht op toegang, rectificatie, verwijdering (tenzij ze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van ons contract, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan met onze wettelijke verplichtingen of het vaststellen of uitoefenen van onze rechten) met betrekking tot de gegevens die u betreffen, evenals het recht om richtlijnen te definiëren met betrekking tot het lot van uw gegevens na uw overlijden. Hier wordt gespecificeerd dat MY AMERICAN SHOP op grond van het recht van toegang de betaling van redelijke kosten op basis van de administratieve kosten kan vragen voor elke extra kopie van de gegevens die aan u zal worden meegedeeld.

Je hebt ook het recht om de beperking van de verwerking te verkrijgen en het recht op overdraagbaarheid van de gegevens die je mogelijk hebt verstrekt, wat in bepaalde gevallen van toepassing zal zijn. Bovendien kunt u verzoeken om uw recht van verzet uit te oefenen om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, wanneer de verwerking is gebaseerd op het legitieme belang van de gegevensbeheerder, inclusief profilering. In het geval van de uitoefening van een dergelijk recht van verzet, zal MY AMERICAN SHOP de verwerking staken, behalve wanneer er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking die prevaleren boven de belangen en rechten en vrijheden van de betrokkene of voor de erkenning, uitoefening of verdediging van een wettelijk recht. U kunt ook bezwaar maken tegen elke verwerking met betrekking tot prospectie (inclusief profilering met betrekking tot dergelijke prospectie), of uw toestemming op elk moment intrekken, in gevallen waarin dit van u zou zijn gevraagd (de intrekking van uw toestemming zal zijn zonder afbreuk te doen aan de wettigheid van de verwerking die werd uitgevoerd vóór de intrekking van de toestemming) MY AMERICAN SHOP wil u erop wijzen dat het niet verstrekken van informatie of de wijziging van uw gegevens waarschijnlijk gevolgen kan hebben voor de verwerking van bepaalde verzoeken in het kader van de uitvoering van de diensten en dat uw verzoeken om de uitoefening van rechten worden bewaard voor controledoeleinden

 

Hoe uw rechten uitoefenen ?

Om uw rechten uit te oefenen, schrijft u gewoon naar My American Shop:

 • Per e-mail: frederic@MyAmericanShop.com met vermelding van uw achternaam, voornaam, e-mailadres en indien mogelijk uw klantreferentie.
 • Per post: Robert Schumanlaan 10 - 1400 Nijvel, België.

 

Gratis levering

Vanaf €39 in Nederland en Belgïe in afhaalpunt en thuis vanaf 100€

Klantenservice

We helpen je van maandag tot vrijdag via e-mail

1ste Amerikaanse kruidenierswinkel

Je favoriete Amerikaanse producten staan op My American Shop

Beveiligde betaling

Paypal, Visa, Mastercard, American Express, Bancontact en Apple Pay.