Dit privacybeleid is opgesteld in overeenstemming met de GDPR/AVG-regels.

Wie verwerkt uw gegevens? 

MY AMERICAN SHOP, een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te Avenue Robert Schuman 10, 1400 Nijvel, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0745933661, verwerkt de over u verzamelde gegevens en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens voor elke verzameling van gegevens over u in verband met de door MY AMERICAN SHOP aangeboden diensten. 

Voor welke doeleinden verzamelen en verwerken wij uw gegevens?

MY AMERICAN SHOP verzamelt en verwerkt gegevens over u voor de hieronder genoemde en beschreven doeleinden:
 
Ten eerste worden ze gebruikt voor relatiebeheer en om ons in staat te stellen beter met onze klanten om te gaan, de gebruikerservaring te optimaliseren en te reageren op verzoeken en klachten van klanten.  
 
Deze behandelingen omvatten:

 • De mogelijkheid om een account aan te maken,
 • Het beheer van uw toestemmingen en autorisaties met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens, met name voor het verzenden van nieuwsbrieven en commerciële verzoeken langs elektronische weg,
 • U in staat stellen gebruik te maken van de diensten van MY AMERICAN SHOP, producten en diensten te bestellen, uw bestellingen en facturering te volgen, u te abonneren op nieuwsbrieven, enz.
 • Het verzamelen van uw opmerkingen en meningen;
 • Het beheer van de communicatie en de opvolging van onze uitwisselingen, met name in geval van geschillen (met name via de klantendienst, die bijvoorbeeld bereikbaar is per telefoon of via instant messaging van het chat-type. Deze uitwisselingen kunnen worden geregistreerd met het oog op de verbetering van de dienstverlening),
 • Het beheer van uw verzoeken met betrekking tot de uitoefening van uw recht op toegang, rectificatie en verzet in toepassing van de regelgeving inzake persoonsgegevens;
 • Het beheer van het risico van frauduleus gebruik van uw gegevens of van de diensten waartoe u toegang hebt via MY AMERICAN SHOP; afhankelijk van de resultaten van de uitgevoerde controles, kan MY AMERICAN SHOP alle maatregelen nemen die zij nuttig acht om uw gegevens en onze informatiesystemen die worden gebruikt voor het gebruik van MY AMERICAN SHOP te beveiligen, evenals om haar belangen te verdedigen. Indien nodig kunnen deze maatregelen leiden tot de opschorting van uw toegang tot MY AMERICAN SHOP en uw online-account
 • Het beheer van terugroepingen van producten geïnitieerd door leveranciers of het verzenden van verschillende gerelateerde informatie of documenten;
 • Om analyses of statistieken op te stellen als antwoord op enquêtes of verzoeken uitgevoerd door instellingen van openbaar belang, overheden of administratieve of gerechtelijke autoriteiten (bijvoorbeeld in het geval van een voedselrisico),
 • Het traceren en beheren van het bewijsmateriaal dat MY AMERICAN SHOP moet verstrekken in toepassing van haar wettelijke of reglementaire verplichtingen of voor behoeften in verband met het beheer van geschillen (bijvoorbeeld: het noodzakelijke bewijsmateriaal betreffende de uitoefening van uw rechten, bewijsmateriaal in verband met uw bestellingen)
 • Het beheer van eventuele geschillen, in het bijzonder met betrekking tot de invordering van bedragen die u ons verschuldigd bent, en het beheer van betalingsincidenten,
 • Om te voldoen aan onze wettelijke of reglementaire verplichtingen die van toepassing zijn op de activiteiten van MY AMERICAN SHOP (bijvoorbeeld om te reageren op verzoeken van de belastingdienst).

 
Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt voor commerciële prospectie of studies ter verbetering van de kennis van de klanten en de diensten die MY AMERICAN SHOP haar klanten kan bieden. Uw gegevens kunnen dus worden gebruikt, in overeenstemming met de vereiste machtigingen die u ons hebt gegeven:

 • om u al dan niet gepersonaliseerde reclameboodschappen of advertenties te sturen, per post of elektronisch, inclusief mobiele meldingen, afhankelijk van uw profiel,
 • om uw gebruik van de diensten te analyseren (met name uw online surfen en uw reacties op e-mails), zodat we u beter kunnen leren kennen, de belangstelling voor de aangeboden diensten en de berichten die we u sturen kunnen beoordelen en u aanbiedingen, inhoud en diensten kunnen bieden die op uw profiel zijn afgestemd; deze analyses worden uitgevoerd met inachtneming van de toestemming die u ons eventueel hebt gegeven, met name in het geval van het gebruik van cookies of andere tracers.

In het geval van commerciële prospectie gekoppeld aan profilering en gebaseerd op de toestemming van de betrokkene, kan de betrokkene zijn toestemming te allen tijde intrekken, mits dit geen afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die vóór de intrekking is uitgevoerd.
 
Uw gegevens kunnen worden gebruikt om technische handelingen uit te voeren met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, voor de hieronder beschreven doeleinden. Dit omvat:

 • technische handelingen met betrekking tot adrescorrectie;
 • de toewijzing van een digitale identificatiecode die aan uw gegevens is gekoppeld, zodat we met u kunnen communiceren via verschillende digitale communicatiemedia (websites en mobiele toepassingen, sociale netwerken), inclusief om u gerichte reclame te sturen,
 • technische, organisatorische of cyberbeveiligingsoperaties met betrekking tot de detectie van anomalieën en de beveiliging van uw gegevens en van onze informatiesystemen van waaruit uw gegevens worden verwerkt.

Waarom worden uw persoonlijke gegevens verwerkt?

Uw gegevens kunnen om een of meer van de volgende redenen worden verwerkt:

 • omdat het nodig is om de diensten van MY AMERICAN SHOP te leveren.
 • in het kader van een overeenkomst die u kunt hebben gegeven, bijvoorbeeld om ons in staat te stellen met u te communiceren over onze aanbiedingen en producten of die van derden adverteerders;
 • om de belangen, vrijheden en grondrechten te respecteren van personen die geregistreerd zijn bij de diensten van MY AMERICAN SHOP, omdat dit noodzakelijk is om ons of onze partners in staat te stellen onze legitieme belangen na te streven, zoals het opbouwen van klantentrouw, het zo goed mogelijk beheren van onze relatie met onze klanten, hen beter te leren kennen en onze producten en diensten bij hen te promoten, fraude te bestrijden en onze verdediging te waarborgen in geval van geschillen.

Welke gegevens verzamelen we?  

De gegevens die door MY AMERICAN SHOP worden verwerkt, zijn afkomstig van: 

 • - uw inschrijving: gegevens die op het inschrijvingsformulier voorkomen, zoals uw naam, voornaam, geboortedatum en contactgegevens
 • - het gebruik van de diensten van MY AMERICAN SHOP, zoals uw aankopen, rechtstreeks bij MY AMERICAN SHOP of via MY AMERICAN SHOP: gegevens waarmee u kunt worden geïdentificeerd en geauthenticeerd (verbindingslogboeken, IP-adres), gegevens met betrekking tot aankopen, plaatsen en tijdstippen van bestellingen en aankopen, uw browsegeschiedenis op de website, data en tijdstippen van raadpleging van de website, locatiegegevens;
 • - websites en mobiele applicaties gepubliceerd door derden aan MY AMERICAN SHOP: informatie met betrekking tot browsen of reclame die naar u verzonden is;
 • - Sociale netwerken zoals Facebook, LinkedIn en Instagram. Gegevens kunnen worden uitgewisseld tussen MY AMERICAN SHOP en sociale netwerken, bijvoorbeeld wanneer u bent aangesloten op het sociale netwerk Facebook op uw computer en u bezoekt een pagina op de MY AMERICAN SHOP website. Ook als u op de Instagram-knop klikt op een pagina van de MY AMERICAN SHOP website, verzamelt Instagram deze informatie. Als u dergelijke uitwisselingen niet wenst, raden wij u aan uw verbinding met de sociale netwerken te verbreken voordat u de website van MY AMERICAN SHOP bezoekt.
 • - Gegevens over u kunnen naar ons worden verzonden door derden, zoals uw post- of e-mailadres en gegevens met betrekking tot uw profiel, die zullen worden opgenomen in onze databases. Deze derden hebben uw gegevens eerlijk verzameld en de vereiste toestemming verkregen voordat ze naar MY AMERICAN SHOP worden verzonden.
 • - Wij kunnen toegang hebben tot open data.

 
Met uitzondering van open data, zijn andere gegevens niet toegankelijk voor het publiek. De gegevens kunnen rechtstreeks bij u worden verzameld, of door het gebruik van de diensten van MY AMERICAN SHOP, of ze kunnen afkomstig zijn van andere entiteiten van de groep of eventueel van onze partners of derden. De verzamelde gegevens zijn essentieel om MY AMERICAN SHOP, hun dienstverleners en/of partners in staat te stellen de diensten aangeboden via MY AMERICAN SHOP te leveren, om ons in staat te stellen u beter te leren kennen en met u te interageren, om een vereenvoudigde relatie met het MY AMERICAN SHOP ecosysteem aan te bieden, of om u, ons of onze partners, inhoud aangepast aan uw profiel en uw interessegebieden te sturen.

Wie heeft er toegang tot uw gegevens?

Om de hierboven beschreven doeleinden te bereiken binnen de grenzen die nodig zijn voor het nastreven van deze doeleinden, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan alle of enkele van de volgende ontvangers: 

 • bevoegde personen in de relevante afdelingen binnen MY AMERICAN SHOP (bijvoorbeeld afdelingen die verantwoordelijk zijn voor marketing, onderzoek en analyse, consumentenpanels, klantenservice, juridische zaken, boekhouding en belastingen of IT en informatiesystemen beveiliging);
 • betalingsdienstaanbieders en dienstverleners voor de invordering van bedragen die u verschuldigd bent,
 • dienstverleners en onderaannemers van MY AMERICAN SHOP (bijv. IT-dienstverleners, reclamedienstverleners);
 • adverteerders of partnermerken, maar in dit geval hebben deze laatste geen directe of indirecte toegang tot gegevens die u betreffen en kunnen alleen gegevens die aan uw profiel gekoppeld zijn, zonder dat het mogelijk is u direct of indirect te identificeren, voor deze adverteerders worden gebruikt
 • administratieve of gerechtelijke autoriteiten, waar nodig, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of om ons in staat te stellen onze rechten en belangen te verdedigen.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

De gegevens die over u worden verzameld, worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om aan de bovenstaande doeleinden te voldoen, plus de periode van wettelijke verjaring. 

Uw accountgegevens (registratie) worden bijvoorbeeld bewaard voor de duur van uw lidmaatschap. Daarna kunnen ze worden opgeslagen en verwerkt tot 3 jaar na uw laatste contact met ons, zodat we u commerciële aanbiedingen kunnen sturen. 

Uw persoonlijke gegevens kunnen langer worden bewaard om te voldoen aan specifieke wettelijke verplichtingen of om te voldoen aan toepasselijke wettelijke verjaringstermijnen. Gegevens kunnen bijvoorbeeld worden opgeslagen voor een duur van:

 • 6 jaar voor belastingdocumenten
 • 10 jaar voor boekhoudkundige documenten;
 • de duur van geschillen en totdat alle rechtsmiddelen zijn uitgeput.

Tot slot, in het geval dat betrokkenen hun rechten uitoefenen, kunnen gegevens met betrekking tot identiteitsdocumenten worden bewaard gedurende de toepasselijke wettelijke verjaringstermijnen, d.w.z. voor een periode van maximaal 3 jaar.  

Hoe zijn uw gegevens beveiligd?

MY AMERICAN SHOP houdt rekening met de aard van de persoonsgegevens en de risico's die de verwerking met zich meebrengt om passende, technische, fysieke en organisatorische maatregelen te treffen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te waarborgen en te voorkomen dat deze worden vervormd, beschadigd of toegankelijk zijn voor onbevoegde derden. 

MY AMERICAN SHOP kiest onderaannemers of dienstverleners die garanties bieden op het gebied van kwaliteit, veiligheid, betrouwbaarheid en middelen om de uitvoering van technische en organisatorische maatregelen te waarborgen, met inachtneming van de veiligheid van de verwerking. Onderaannemers en dienstverleners verplichten zich tot het respecteren van vertrouwelijkheidsniveaus die ten minste gelijk zijn aan die van MY AMERICAN SHOP.

Worden uw gegevens buiten de Europese Unie verwerkt?

De verschillende categorieën van verzamelde en verwerkte gegevens kunnen worden overgedragen aan dienstverleners gevestigd in landen buiten de Europese Unie, zoals Marokko, of voor IT-diensten of gegevensverwerking in verband met sociale netwerken. Om de veiligheid van de overdrachten buiten de Europese Unie te waarborgen, ondertekenen onze onderaannemers met MY AMERICAN SHOP bijvoorbeeld standaardclausules die door de Europese Commissie zijn gedefinieerd om de gegevensstromen te controleren, of zijn onderworpen aan bindende interne regels van de autoriteiten die toezicht houden op de bescherming van persoonsgegevens, of zijn gevestigd in een land met wetgeving die voldoende bescherming biedt.

Wat zijn uw rechten?  

In overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, heeft u recht op informatie en recht op toegang, rectificatie, verwijdering (behalve als ze nodig zijn voor de uitvoering van ons contract, of als ze nodig zijn voor ons om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of om onze rechten vast te stellen of uit te oefenen) met betrekking tot de gegevens die u betreffen, evenals het recht om richtlijnen te definiëren met betrekking tot het lot van uw gegevens na uw overlijden. Houd er rekening mee dat MY AMERICAN SHOP een redelijke vergoeding in rekening kan brengen op basis van administratieve kosten voor eventuele kopieën van uw gegevens in aanvulling op degene die aan u worden verstrekt.

 
U hebt ook recht op beperking van de verwerking en recht op overdraagbaarheid van de door u verstrekte gegevens, die in bepaalde gevallen van toepassing zullen zijn. Daarnaast kunt u vragen uw recht op bezwaar uit te oefenen, op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, tegen de verwerking van persoonsgegevens die op betrekking hebben op u wanneer de verwerking is gebaseerd op de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke, met inbegrip van profilering. Als u gebruik maakt van uw recht op bezwaar, zal MY AMERICAN SHOP de verwerking van de gegevens staken, tenzij er dwingende legitieme gronden zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen en rechten van de betrokkene, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims. U kunt ook bezwaar maken tegen elke verwerking in verband met werving (met inbegrip van profilering in verband met dergelijke werving), of uw toestemming op elk gewenst moment intrekken, in gevallen waarin u hierom is verzocht (de intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd vóór de intrekking van de toestemming). 

 MY AMERICAN SHOP wenst u te informeren dat het niet informeren of wijzigen van uw gegevens gevolgen kan hebben bij de verwerking van bepaalde verzoeken in het kader van de uitvoering van de diensten en dat uw verzoeken om uw rechten uit te oefenen zullen worden bewaard voor follow-up doeleinden.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Om uw rechten uit te oefenen, hoeft u alleen maar te schrijven naar My American Shop:

 • Per e-mail: frederic@MyAmericanShop.com met vermelding van uw naam, voornaam, e-mailadres en, indien mogelijk, uw klantnummer.
 • Per post: Avenue Robert Schuman 10 - 1400 Nijvel, België.